Meteen naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN HUISHOUDHULP

ARTIKEL 1: KADER

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing in het kader van het systeem van dienstencheques die door het dienstenbedrijf worden gebruikt als betaalmiddel voor de terbeschikkingstelling van thuishulp van huishoudelijke aard aan particulieren, zijnde schoonmaken van de privéwoning, wassen en strijken van het huishoudlinnen van de klant, kleine snit-en naadwerken, bereiden van maaltijden, ramen wassen en occasionele kleine boodschappen en dit conform de bepalingen van de wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen van 20 juli 2001. De term “huishoudhulp” in deze algemene voorwaarden verwijst zonder onderscheid naar zowel vrouwelijke als naar mannelijke werknemers. De diensten worden niet geleverd op de wettelijke feestdagen in België.

ARTIKEL 2: TERBESCHIKKINGSTELLING VAN MATERIAAL EN WAARSCHUWINGEN

De particulier stelt passend materiaal (in goede staat van werking) en onderhoudsmiddelen ter beschikking van de huishoudhulp. De particulier licht zijn huishoudhulp in over de te volgen methodes om zijn woning schoon te maken en/of zijn was te doen. Hij is verantwoordelijk voor de gegeven richtlijnen en toezicht op het door de huishoudhulp verrichte werk. Indien de particulier het onderhoud, de schoonmaak of de behandeling van waardevolle voorwerpen of delicate materialen (bijvoorbeeld gelakte of andere oppervlakken die heel bijzondere zorg vereisen) aan de huishoudhulp wil toevertrouwen, dient hij hem/haar vooraf nauwgezette aanwijzingen te geven. De particulier wijst de huishoudhulp dan op de delicate voorwerpen en materialen in de woning en geeft passende instructies en producten om ze te onderhouden. In geen geval mag de huishoudhulp worden verzocht om voorwerpen van uitzonderlijke waarde (kostbare kunstwerken, unieke objecten, enz.) te onderhouden.

ARTIKEL 3: BETALING

De particulier betaalt één dienstencheque per gepresteerd uur en verbindt zich ertoe over een voldoende voorraad dienstencheques te beschikken op het ogenblik dat de prestaties worden verricht. Elk begonnen uur geldt als één (1) volledig gepresteerd uur.

3.1. Papieren dienstencheques

De particulier overhandigt een geldige, niet-vervallen en naar behoren ondertekende dienstencheque (inclusief afscheurstrookje) per gepresteerd uur en dit ten laatste op het einde van de werkdag van de huishoudhulp. De particulier vult met een blauwe of zwarte balpen (geen potlood, viltstift of andere kleur) op de dienstencheque de datum (effectieve datum van de prestatie) in en preciseert het verrichte type activiteit (aankruisvakje). Opgelet: geen enkele schrapping, tipp-ex of andere correctie wordt door Sodexo aanvaard.

3.2. Elektronische dienstencheques

Op de website van Sodexo selecteert de particulier de optie “ik sta toe dat de erkende onderneming wordt geïnformeerd bij ontoereikend saldo van mijn elektronische portefeuille”.

Op het einde van de prestaties belt de huishoudhulp een gratis nummer vanaf het telefoontoestel van de particulier en geeft het gepresteerde aantal uren op.

De particulier moet de prestatie dan binnen 48 u manueel bevestigen in zijn persoonlijke elektronische ruimte en mag bijgevolg niet op een eventuele automatische bevestiging van het computersysteem van Sodexo wachten.

Indien het dienstenbedrijf een wijziging aanbrengt (bijvoorbeeld ingevolge een tikfout), heeft de particulier 48 uur de tijd na de wijziging om de ingevoerde prestaties te bevestigen.

Indien de particulier de ingevoerde prestatie betwist, stelt hij het dienstenbedrijf daarvan schriftelijk in kennis en dit ten laatste de eerste werkdag na de betwisting.

3.3 Het dienstenbedrijf heeft, in het geval van achterstallige betalingen of het verbreken van mogelijke andere verplichtingen ten aanzien van de huishoudhulp, steeds het recht de aangeboden diensten op te schorten tot algehele betaling van de diensten of regeling van de verplichtingen. 

ARTIKEL 4: VERBODEN WERKZAAMHEDEN

De huishoudhulp mag in geen geval gevaarlijke of onaangepaste taken verrichten of taken die een gevaar inhouden voor de gezondheid, zoals:

• Poetsen van ramen op een hoogte (de huishoudhulp mag maximum drie treden hoog op een trapladder);

• Schoonmaak buiten bij moeilijke weersomstandigheden (regen, sneeuw, zeer koud of zeer warm weer);

• Prestaties die een deskundigheid vereisen die verder gaat dan wat men kan verwachten van een normaal voorzichtig en zorgzaam persoon die huishoudelijke taken verricht, te buiten gaat; het is in die zin met name verboden om de huishoudhulp te vragen om schoon te maken op het einde van bouwwerkzaamheden, waarbij allerhande puin, cement-, pleister-, en andere vlekken een deskundigheid vereisen die men niet van een huishoudhulp kan verwachten.

De huishoudhulp mag alleen lokalen schoonmaken die strikt bestemd zijn voor privégebruik. De schoonmaak van gemeenschappelijke traphallen en van beroepslokalen zoals dokterspraktijken, kantoren is dus strikt verboden.

De toegelaten huishoudelijke boodschappen zijn alleen huishoud-boodschappen voor de particulier, om aan zijn dagelijkse behoeften te voldoen. Worden niet beschouwd als dagelijkse behoeften, de aankoop van meubelen, huishoudtoestellen, audiovisuele toestellen, warme maaltijden en de periodieke verdeling van kranten en tijdschriften.

ARTIKEL 5: VEILIGHEID – HYGIËNE

De huishoudhulp moet altijd in optimale omstandigheden qua veiligheid en hygiëne aan het werk worden gezet. Bij ernstige gezondheidsproblemen of situaties die de huishoudhulp in gevaar brengen, kan de huishoudhulp of het dienstenbedrijf de particulier vragen om het probleem of de problemen aan te pakken.

Bij een besmettelijke ziekte moet de particulier onmiddellijk het dienstenbedrijf op de hoogte brengen.

Indien niet aan het veiligheids- of gezondheidsprobleem wordt verholpen, zal de terbeschikkingstelling van de huishoudhulp onmiddellijk worden stopgezet. Al het ter beschikking gestelde materiaal moet in goede staat en veilig zijn.

De particulier verwittigt onmiddellijk het dienstenbedrijf wanneer de huishoudhulp bij de uitvoering van zijn/haar taken een ongeval heeft.

Bij zwangerschap van een huishoudhulp moeten een aantal wettelijke regels in acht worden genomen om de veiligheid en gezondheid van moeder en kind te garanderen. De huishoudhulp mag bij de particulier blijven werken tot een week voor de vermoedelijke bevallingsdatum, voor zover rekening wordt gehouden met de volgende regels.

Overzicht van wat niet toegelaten is tijdens de zwangerschap:

• De zwangere huishoudhulp mag niet in contact komen met katten en mag geen kattenbak schoonmaken;

• De zwangere huishoudhulp mag niet blootgesteld worden aan besmettelijke kinderziekten. Als een van de kinderen van de particulier een besmettelijke kinderziekte heeft, moet de particulier het dienstenbedrijf verwittigen vóór de voorziene prestaties. De huishoudhulp zal het werk hervatten van zodra het kind genezen is.

• De zwangere huishoudhulp mag geen zware voorwerpen tillen (bv. een volle emmer water), noch op een trapladder klimmen. 

ARTIKEL 6: AAN DE HUISHOUDHULP OPGELEGDE REGELS

De huishoudhulp moet de volgende regels in acht nemen:

• De huishoudhulp mag niet roken tijdens de diensturen. Indien er tijdens de werkuren geen pauze is voorzien, zal de particulier de huishoudhulp toestaan om een sigaret in de voormiddag en een in de namiddag te roken.

• De huishoudhulp heeft tijdens zijn/haar werkuren een kwartier pauze per schijf van vier opeenvolgende werkuren. • De huishoudhulp mag niet bellen tijdens de werkuren, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienst. In uitzonderlijke gevallen kan de huishoudhulp toestemming krijgen om te bellen voor privéaangelegenheden met zijn/haar mobiele telefoon.

• De huishoudhulp mag geen naast familielid zijn (geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad) van de particulier of een van zijn gezinsleden. Indien deze situatie zich voordoet, dan moet de particulier het dienstenbedrijf hierop wijzen. Het dienstenbedrijf zal de hulp dan onmiddellijk stopzetten.

• De huishoudhulp mag de sleutels van de woning van de particulier maar bijhouden mits hij/zij daar schriftelijk toestemming voor heeft gekregen. In dat geval moet de particulier zelf toezien op teruggave van de sleutels van zijn woning door de huishoudhulp en overhandiging van de sleutels aan een andere werknemer van het dienstenbedrijf (bv. bij vervanging). Het dienstenbedrijf raadt de particulier aan om de huishoudhulp een verklaring te laten ondertekenen ter bevestiging van de ontvangst en/of teruggave van de sleutels. Het dienstenbedrijf kan in geen geval worden belast of aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van de sleutels van de woning.

ARTIKEL 7: NIET-DISCRIMINATIE

Het dienstenbedrijf biedt de particulier een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menselijke waardigheid, de privacy, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de particulier waarborgt, en die rekening houdt met de leefsituatie van de particulier.

Ten aanzien van de huishoudhulp en het dienstenbedrijf, wordt geen onderscheid gemaakt op grond van ras, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging, in het kader van het aanbod en de levering van de diensten.

ARTIKEL 8: AFWEZIGHEID VAN DE WERKNEMER

Het dienstenbedrijf zal de particulier zo snel mogelijk in kennis stellen van mogelijke wijzigingen in het werkschema.

Bij onvoorziene omstandigheden (ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof), wordt de particulier zo snel mogelijk door het dienstenbedrijf verwittigd. De afwezige werknemer zal in de mate van het mogelijke vervangen worden, zonder dat dit echter gegarandeerd kan worden. Bij vervanging is een wijziging van werkuren en dagen mogelijk in overleg met de particulier.

ARTIKEL 9: AFWEZIGHEID VAN DE PARTICULIER

De particulier stelt alles in het werk om te zorgen dat de prestaties van de huishoudhulp het hele jaar door uitgevoerd kunnen worden (onder meer toegang tot de woning).

Bij verplaatsing of annulatie van de prestaties, moet de particulier het dienstenbedrijf schriftelijk op de hoogte brengen:

• Van de verplaatsing / de annulatie van de contractueel voorziene prestaties: minstens 3 werkdagen vóór de week waarin de prestaties hadden moeten plaatsvinden;

• Van de vervangingsdatum: minstens 3 werkdagen vóór de week waarin de prestaties zullen plaatsvinden. Indien de verplaatsing of de annulatie niet tijdig wordt meegedeeld, zal het dienstenbedrijf de normaal overeengekomen diensturen aanrekenen, tenzij de particulier de huishoudhulp de contractueel voorziene wekelijkse uren op een ander ogenblik binnen het lopende kalenderkwartaal laat presteren.

ARTIKEL 10: VERLIES EN DIEFSTAL

Bij vermoeden van diefstal, moet de particulier altijd het dienstenbedrijf verwittigen.

Bij diefstal moet de particulier onmiddellijk aangifte doen bij de politie, die een proces-verbaal zal opmaken.

Om alle misverstanden te voorkomen, worden volgende regels in acht genomen:

• De huishoudhulp houdt de huissleutel van de particulier enkel bij indien deze daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en het dienstenbedrijf heeft verwittigd;

• De huishoudhulp zal de schriftelijke toestemming van de particulier vragen om een sleutel te laten bijmaken voor een vervanger;

• De particulier zal de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen wat betreft geld en kostbaarheden die eventueel aan de huishoudhulp worden toevertrouwd. Het dienstenbedrijf voorziet geen enkele verzekering tegen diefstal of verlies.

ARTIKEL 11: ARBEIDSONGEVALLEN

Het dienstenbedrijf is gehouden een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten met het oog op de vergoeding, overeenkomstig de wet, van de huishoudhulp die het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van/naar het werk.

ARTIKEL 12: SCHADE

Elke schade die door de huishoudhulp veroorzaakt wordt, dient via een geschreven verklaring, ondertekend door zowel huishoudhulp als particulier, gemeld te worden aan het dienstenbedrijf (info@theservicestudio.be) binnen de 48 uur na de prestatie waarbinnen het schadegeval zich heeft voorgedaan waarbij er steeds een franchise van € 250,00 per schadegeval van toepassing is.

ARTIKEL 13: DUUR VAN DE PRESTATIES

De prestaties worden geleverd in het kader van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, ingaand op de datum van ondertekening.

De overeenkomst kan door elke partij worden beëindigd door opzegging bij aangetekende brief minstens een maand van tevoren (de opzegging begint te lopen op de datum van verzending van de aangetekende brief). De partij aan wie de opzegging wordt betekend, kan de duur ervan op ieder ogenblik eenzijdig inkorten of helemaal afzeggen.

De beëindiging van de prestaties is onsplitsbaar: ze geldt automatisch voor alle huishoudhulpen van het dienstenbedrijf die prestaties bij de particulier leveren.

De prestaties zullen van rechtswege als beëindigd worden beschouwd als een van de contracterende partijen zich niet houdt aan een van de voorziene contractuele verplichtingen en nalaat daaraan te verhelpen binnen vijftien kalenderdagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling door de andere partij.

Indien de particulier in gebreke blijft om de verschuldigde (papieren of elektronische) cheques te betalen gedurende meer dan tien kalenderdagen na de prestatie, zal de overeenkomst op eenvoudig verzoek van het dienstenbedrijf als beëindigd worden beschouwd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Dit ontslaat de particulier uiteraard niet van zijn plicht om de cheques op eerste verzoek over te maken.

ARTIKEL 14: LAATTIJDIGE BETALINGEN EN VORDERING

In geval van een laattijdige betaling van méér dan 1 maand, die ingaat op de dag van de gepresteerde werken, zal de gebruiker genoodzaakt zijn om aan de onderneming een forfaitair bedrag van 150€ te betalen, dit om de kosten die verbonden zijn aan het vorderingsdossier en dit zonder rekening te houden met de bedragen die reeds verschuldigd zijn voor onbetaalde prestaties.

In geval van een laattijdige betaling van méér dan 2 maanden, die ingaat op de dag van de gepresteerde werken, zal de gebruiker geen beroep meer kunnen doen op het betalen van de prestaties met dienstencheques.  Hij is dus genoodzaakt om de onderneming te vergoeden voor de gepresteerde uren aan de op dat ogenblik geldende aflossingswaarde per gepresteerd uur. Deze aflossingswaarden verschillen per Gewest.

ARTIKEL 15: GESCHILLEN

Bij geschillen betreffende de toepassing van deze voorwaarden, zijn de territoriaal bevoegde rechtbanken die van de maatschappelijke zetel van de het dienstenbedrijf.

ARTIKEL 16: CAMERASYSTEEM

De particulier verbindt zich ertoe om de huishoudhulp in te lichten over de aanwezigheid van een camerabewakingssysteem en hem/haar te wijzen op de gebruikelijke wettelijke bepalingen hieromtrent.

ARTIKEL 17: GDPR

Het dienstenbedrijf respecteert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door de particulier aan hem zijn toevertrouwd en stelt via www.theservicestudio.be een privacybeleid ter beschikking van de particulier.

Onder bepaalde voorwaarden, voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming n° 2016/679 (“AVG” of “GDPR”), geniet u als betrokkene de volgende rechten: recht op inzage, rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens, op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”), op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, om bezwaar te maken, op gegevensoverdraagbaarheid en het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering. Om uw recht uit te oefenen kan u een mail richten aan info@theservicestudio.be, met een gemotiveerd verzoek en een bewijs van uw identiteit. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt meer informatie via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.